REGULAMIN

1. Wstęp

1.1 Warunki niniejszej Umowy, wraz z dokumentem ujawniającym ryzyko Spółki („Umowa”), regulują stosunki między Klientem a Migotrade w odniesieniu do realizacji kursów wymiany walut, akcji, indeksów i innych instrumentów finansowych ( „Forex Trading”), za pośrednictwem platformy transakcyjnej Spółki dostarczanej klientowi przez Spółkę („platforma transakcyjna”) oraz wszelkich innych usług świadczonych przez firmę na rzecz klienta („Usługi Spółki”).

1.2 Wypłata i depozyty kartą kredytową są bezpłatne.

2. Konto handlowe

2.1 Firma otworzy rachunek handlowy („„ rachunek handlowy ””) dla i na nazwisko klienta, z zastrzeżeniem rejestracji klienta w firmie zgodnie z wymaganiami firmy, w tym dostarczenia pełnych i dokładnych informacji o kliencie wymaganych dla otwarcie Rachunku oraz okazanie dokumentów tożsamości, w tym kopii dowodu tożsamości, paszportu, kopii karty kredytowej z obu stron, w przypadku gdy depozyt został złożony kartą kredytową (Klient może ukryć numer karty kredytowej z wyjątkiem ostatnie cztery cyfry, a także może ukryć kod CVV na odwrocie karty) oraz ważny (ostatnie trzy miesiące) dowód adresu, przedstawiając dostawcę rządowego lub inny rachunek za media (woda, podatek miejski, prąd, 'itp.). Klient upoważnia Firmę do polegania i działania zgodnie z każdym żądaniem, wytycznymi lub inną wiadomością, która wydaje się pochodzić od Klienta, bez dalszego badania przez Firmę co do autentyczności, prawdziwości lub tożsamości osoby, która dostarcza lub rzekomo dostarczyć takie żądanie, wytyczne lub wiadomość. Klient zobowiązuje się do podania poprawnych i kompletnych informacji na swój temat. klient musi niezwłocznie zgłosić się do firmy w przypadku jakiejkolwiek zmiany informacji, które klient przekazał firmie.

2.2 Spółka może, według własnego uznania, działać jako mediator i zapewniać pokrycie transakcji Klienta przez różnych brokerów, a także działać jako animator rynku i być kontrahentem transakcji Klienta. Firma w żadnym wypadku nie będzie służyć jako agent lub powiernik klienta ani w jego imieniu. Klient przyjmuje do wiadomości, że działa on dla siebie, a nie jako agent lub powiernik w imieniu innej osoby. W związku z tym Klient zgadza się, że będzie on / ona bezpośrednio i w pełni odpowiedzialny za wykonywanie swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym w odniesieniu do każdej Transakcji dokonanej przez Klienta lub w jego imieniu. Firma nie przyjmuje żadnej innej osoby jako klienta pośredniego w odniesieniu do niniejszej Umowy i nie przyjmuje żadnych zobowiązań wobec takiej osoby, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.

2.3 Korzystanie z Platformy transakcyjnej odbywa się na podstawie ograniczonej, osobistej, nieprzenoszalnej i wyłącznej licencji udzielonej Klientowi. Klientowi nie wolno przenosić i / lub przypisywać i / lub zezwalać innej osobie na korzystanie z licencji i / lub działanie na Koncie Klienta komuś, kto nie jest Klientem, i / lub przekazywać nazwę użytkownika i hasło do Konta dowolnemu inna osoba.

2.4 Korzystanie z Systemu Transakcyjnego i Usług Spółki jest dozwolone wyłącznie w wieku powyżej 18 lat. Klient musi upewnić się, że nie ma żadnych przeszkód prawnych ani innych przeszkód w jego wspomnianej działalności oraz że Klient spełnił wszelkie wymogi prawne niezbędne do korzystania z tych usług.

2.5 Tylko osoby w wieku 18 lat lub starsze mogą korzystać z usług firmy. Klienci są zobowiązani do zapewnienia, że nie będzie żadnych przeszkód, prawnych ani żadnego innego rodzaju, uniemożliwiających im legalne korzystanie z usług firmy.

3.Margin Funds

3.1 Firma umożliwi dokonywanie transakcji na rachunku transakcyjnym tylko wtedy, gdy na rachunku będą dostępne wystarczające środki, aby zapewnić pokrycie wszelkich wyników, w tym strat handlowych, prowizji, należnych opłat lub innych kosztów. Takie płatności zostaną automatycznie potrącone z rachunku handlowego po terminie płatności.

Środki na rachunku handlowym nie będą kumulować żadnych odsetek, ani klient nie otrzyma żadnych przywilejów dla takich funduszy (innych niż odsetki za rolowanie lub zamianę, które zostaną omówione poniżej w artykule 8.9).

3.2 Podczas handlu kontraktami CFD (kontrakty różnicowe) lub innymi transakcjami związanymi z podkreślonymi zabezpieczeniami, klient nie otrzyma żadnych praw związanych z własnością produktu będącego przedmiotem obrotu, takich jak prawa do otrzymania dywidendy, głosowanie akcjonariuszy prawa, przydział lub inne tego rodzaju przywileje. Chociaż transakcje handlowe są pozbawione jakichkolwiek praw własności, same transakcje będą podlegały korektom wynikającym ze zdarzeń, które wpływają na podstawowe zabezpieczenia, takich jak podział cen akcji, dalsze przydziały akcji, wypłata dywidendy lub inne istotne zdarzenia finansowe.

3.3 Zgodnie z przepisami i regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, przy dokonywaniu depozytu przelewem bankowym lub kartą kredytową, Klient jest zobowiązany do korzystania wyłącznie z własnego konta bankowego. Klient musi przesłać Firmie autentyczne potwierdzenie SWIFT, zawierające pełne dane rachunku bankowego przekazującego. Niedostarczenie potwierdzenia SWIFT lub w przypadku, gdy dane nie są zgodne z danymi rachunku handlowego, może uniemożliwić zdeponowanie środków na rachunku handlowym.

3.4 Dokonując przelewu środków do Firmy czekiem lub innymi metodami płatności dozwolonymi przez Firmę, Klient będzie musiał zostać zidentyfikowany zgodnie z przepisami Spółki i obowiązującym prawem. Firma nie przyjmuje środków pieniężnych.

3.5 Firma będzie utrzymywać fundusze klienta i działać z nimi ostrożnie. Firma ma prawo wykorzystywać środki Klienta do „pokrycia” transakcji Klienta, do pokrycia zobowiązań Klienta wynikających z działalności handlowej Klienta i / lub według własnego uznania Spółki, z zastrzeżeniem zobowiązania umownego Spółki do zapłaty lub zwrócić pieniądze klientowi zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Ustalenie kwoty wymaganego Depozytu zabezpieczającego i zobowiązań Klienta wobec Spółki będzie podejmowane według wyłącznego uznania Spółki."

3.6 Podczas wypłaty środków z rachunku handlowego przez klienta, wypłata zostanie dokonana w tej samej walucie i na ten sam rachunek i / lub kartę kredytową, z której środki zostały pierwotnie zdeponowane. Firma może anulować prośbę o wypłatę w ciągu 5 dni roboczych, jeśli Klient nie przekaże firmie danych rachunku bankowego do wypłaty za pomocą przelewu bankowego. Musi to być forma oficjalnego dokumentu z pieczęcią i logo banku klienta. Dokument urzędowy musi zawierać następujące informacje: numer IBAN / numer konta, SWIFT / BIC; numer trasy (jeśli dotyczy), nazwa klienta, nazwa banku i adres.

3.7 Klient gwarantuje i zobowiązuje, że środki z Depozytu zabezpieczającego nie pochodzą z jakiejkolwiek działalności przestępczej lub nielegalnej i nie naruszają przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy na świecie.

3.8 Firma może w dowolnym momencie i według własnego uznania zablokować działalność na Rachunku transakcyjnym klienta, jeżeli podejrzewa jakiekolwiek oszustwo, oszustwo, fałszerstwo i / lub jakiekolwiek naruszenie prawa lub niniejszej Umowy przez Klienta.

3.9 Klient nie będzie miał żadnych roszczeń i / lub żądań w stosunku do Spółki i nie będzie pociągał Spółki do odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia i / lub różnice w stawkach niestandardowych w instytucjach finansowych, takich jak banki Spółki z kartą kredytową.

3.10 Prośby o wypłatę należy składać za pośrednictwem strony internetowej Spółki. Firma nie zobowiązuje się do przetworzenia wniosku o wypłatę przesłanego w jakikolwiek inny sposób.

3.11 W przypadku żądania wypłaty złożonego przez klienta, firma przekaże żądaną kwotę (pomniejszoną o wszelkie opłaty za przelew, jeśli dotyczy) w ciągu siedmiu (7) dni roboczych po dniu zidentyfikowania klienta przez firmę z zastrzeżeniem wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego , zgodnie z ustaleniami Spółki, w całości.

3.12 Firma może anulować prośbę klienta o wypłatę, jeżeli według własnego uznania:

Pozostałe saldo (po wypłacie) nie jest wystarczające do zagwarantowania otwartych transakcji na Rachunku transakcyjnym;

Klient nie jest weryfikowany przez firmę. Klient musi dostarczyć pełny pakiet dokumentów KYC (karta identyfikacyjna, dowód adresu, dowód płatności: kopia karty przedniej - pokazująca tylko 4 ostatnie cyfry, datę ważności i nazwisko posiadacza karty kredytowej; kopia karty tylnej - wyświetlająca tylko 4 ostatnie kredyty cyfry karty i twój podpis);

Klient nie dostarczył Spółce podpisanych odręcznie Deklaracji Depozytu dla każdej transakcji depozytu, planu / umowy premiowej (w przypadku, gdyby premia została udzielona);

Klient musi wysłać wymagane podpisane dokumenty w ciągu najbliższych 5 dni roboczych, w przeciwnym razie prośba o wycofanie może zostać anulowana przez Firmę.

3.13 Klient niniejszym upoważnia Firmę do pobrania z Rachunku handlowego wszelkich opłat należnych Spółce. Jeśli klient nie ma wystarczających środków na pokrycie swoich zobowiązań, musi on zdeponować dodatkowe środki natychmiast na żądanie firmy, w przeciwnym razie firma może zamknąć transakcje na koncie klienta.

3.14 Firma nie dostarczy fizycznych dowodów w związku z jakąkolwiek transakcją. Zyski i / lub straty zostaną uznane za zrealizowane dopiero po zamknięciu Transakcji.

4. Ogólne zasady dotyczące premii

4.1 Firma może, według własnego uznania, przyznać klientowi premię handlową na swoim koncie. O ile nie określono inaczej, warunki niniejszego rozdziału zostaną zastosowane do premii.

4.2 Bonus zostanie obliczony jako pewien procent depozytu. Premia zostanie przyznana jako premia jednorazowa w odniesieniu do takiego depozytu oraz w sposób określony przez Firmę.

4.3 Bonus stanie się możliwy do wypłaty pod warunkiem wykonania 1 lota będącego przedmiotem obrotu za 5 $ z bonusu.

4.4 Klient może wypłacić premię (w całości lub w części) i / lub zyski z Rachunku transakcyjnego, pod warunkiem że Klient dokonał wymiany pełnej liczby Lotów wymaganych do tego, aby Bonus kwalifikował się do wypłaty („Cel”). Każdą wypłatę należy najpierw uwzględnić na rachunku zysków, a następnie po premii.

4.5 Jeśli Klient chce wypłacić środki z depozytu z Rachunku transakcyjnego przed osiągnięciem Celu, wypłata zostanie udostępniona, jednak Bonus i zyski z Rachunku transakcyjnego zostaną anulowane i / lub utracone przez Firmę.

4.6 Firma może zmienić warunki Bonusu w dowolnym momencie. Powiadomienie zostanie przekazane Klientom pocztą elektroniczną lub poprzez opublikowanie wiadomości na stronie internetowej Spółki.

4.7 Każda transakcja w trakcie okresu premiowania i po nim, która narusza warunki niniejszej Umowy, spowoduje anulowanie całego bonusu według wyłącznego uznania Spółki.

5. Handel społeczny

5.1 Na żądanie Klienta firma aktywuje usługę „handlu społecznościowego” na koncie klienta, świadczoną przez stronę trzecią (dalej: „Sirix” lub „System”).

5.2 Sirix pozwala Klientowi obserwować i aktywować na swoim koncie transakcje zgodnie z faktycznymi transakcjami przeprowadzonymi przez innego Klienta Spółki i strony trzecie („Inwestorzy”). Wyboru Tradera dokonuje wyłącznie Klient, a także rozpoczęcie i zakończenie śledzenia konta Trade.

5.3 Istnieją dwie opcje kopiowania transakcji Inwestora: (1) o stałym wolumenie, niezależnie od wielkości pierwotnej transakcji; Lub- (2) poprzez przydzielenie kwoty dostępnej do kopiowania, niezwiązanej z transakcją Transakcji, a stosunek między transakcją Maklera a transakcją wykonaną na rachunku Klienta ustala się zgodnie ze stosunkiem między kwotą przeznaczoną na transakcję Klienta a wolumen transakcji handlu.

5.4 Klient może w dowolnym momencie samodzielnie zamknąć dowolną transakcję lub ewentualnie za pośrednictwem pokoju handlowego.

5.5 Ocena Inwestora lub wcześniejsze wyniki lub jakiekolwiek inne informacje opublikowane w związku z Inwestorem, nie będą uważane za poradę, obietnicę lub gwarancję przyszłego sukcesu. Firma może kierować lub przedstawiać konkretnych Klientów, bez uprzedniego rozważenia tego jako rekomendacji do przestrzegania konkretnego Inwestora i / lub korzystania z Systemu. Firma nie jest zaangażowana w żadne ustalenia z żadnym z Maklerów w systemie.

5.6 Nie zaleca się handlu opartego wyłącznie na kopiowaniu innych Inwestorów.

5.7 Firma nie gwarantuje, że wszystkie zlecenia handlowe Maklera będą zawsze poprawnie kopiowane i / lub wykonywane na koncie klienta, w tym zlecenia otwarcia lub zamknięcia transakcji. Dlatego klient powinien uważnie monitorować otwarte transakcje na swoim koncie.

5.8 Klient jest w pełni odpowiedzialny za bieżące monitorowanie swojego Konta i poziomu ryzyka, na które Rachunek jest narażony. Firma nie nadzoruje wykonywania usługi i / lub Maklerów, podejmowanych metod handlowych, wolumenu transakcji, zawieszenia obrotu przez Maklera itp. I nie jest zobowiązana do ostrzegania Klienta o ryzyku; Pełna odpowiedzialność za Transakcje na koncie Klienta spoczywa na Kliencie, a Klient niniejszym z góry zrzeka się wszelkich roszczeń dotyczących wyników i / lub zakresu działalności na swoim Koncie w odniesieniu do następujących Inwestorów.

5.9 Informacje, treści i usługi oferowane w Sirix są oferowane „takie, jakie są”, a Firma i jej przedstawiciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za dopasowanie usługi do potrzeb lub celów Klienta. Firma nie gwarantuje jakości i dokładności informacji, przydatności do jakichkolwiek celów, kompletności, niezawodności, integracji i kompatybilności z jakimkolwiek programem komputerowym na komputerze Klienta i nie gwarantuje, że korzystanie z usług będzie nieprzerwane i / lub będzie odporny na zaburzenia i / lub awarie i / lub awarie i / lub wszelkie uszkodzenia.

6.Opłaty i opłaty

6.1 Spółka pobiera opłatę za wykonanie transakcji na kilku instrumentach finansowych oferowanych przez platformę transakcyjną. Opłata różni się w zależności od klasyfikacji klienta według firmy. Ponadto Spółka czerpie przychody z spreadu na transakcjach (tj. Różnicy między cenami kupna / sprzedaży oferowanymi klientowi przez platformę transakcyjną). Klient jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy handlować po takich cenach.

6.2 Rachunki zdefiniowane jako rachunki islamskie będą obciążone opłatą, jeśli będą utrzymywać otwarte transakcje przez dwa dni. Za każdą trzecią noc od otwarcia transakcji rachunek klienta zostanie obciążony prowizją od kwoty Spread otwartej transakcji.

6.3 Firma może pobierać prowizję za zdeponowanie środków na Rachunku transakcyjnym i wypłaty na rzecz Klienta, w tym opłaty za przelewy na korzyść Klienta. W zależności od rozwiązania płatniczego opłata będzie wynosić 25-50 EUR za każdy przelew. Wspomniana opłata zostanie potrącona z przelewu. Firma może wprowadzić dodatkowe opłaty i prowizje oraz może zmienić istniejące opłaty i prowizje w dowolnym momencie.

6.4 Nieaktywny rachunek transakcyjny - w przypadku, gdy klient nie wykonał żadnej działalności transakcyjnej na swoim rachunku przez okres określony przez Spółkę lub działalność handlowa jest na niskim poziomie zgodnie z ustalonymi przez nią standardami i / lub jeśli klient to robi nie posiadając od czasu do czasu wymaganej minimalnej kwoty środków na swoim Rachunku transakcyjnym, Spółka może obciążyć Klienta opłatami administracyjnymi w wysokości 5% lub 25 EUR lub USD (zgodnie z walutą, w której prowadzony jest rachunek) , w zależności od tego, która wartość jest wyższa. Okres, który zaklasyfikuje Rachunek Klienta jako nieaktywny, będzie liczony od daty otwarcia lub zamknięcia ostatniej transakcji na rachunku Klienta. Firma może zmienić warunki i zasady określone w tej sekcji, w tym czas, przez który konto zostanie zdefiniowane jako nieaktywne, poziom aktywności na koncie, który zostanie sklasyfikowany jako niski poziom aktywności, minimalną kwotę środków, którą klient jest zobowiązany do posiadania na Rachunku transakcyjnym, a także wielkości prowizji za nieaktywne konto niejawne.

7.5 Spółka nie zezwala na jednoczesne wykonywanie przeciwnych Transakcji, Transakcje oparte na różnicach rynkowych, podczas publikacji informacyjnych (zawiadomień makroekonomicznych), zamrożenia cen, zawieszenia transakcji, transakcji manipulacji cenowych lub czasowych, w tym nielegalnego skalpowania i wykorzystania arbitrażu między różnymi systemami, a także Transakcje uznane przez Firmę za próbę wykonania takich zabronionych Transakcji.

7.6 Klient upoważnia Firmę do polegania i działania zgodnie z każdym zamówieniem, żądaniem i instrukcjami dostarczonymi przez Klienta lub dowolną osobę upoważnioną w imieniu Klienta, bez dalszych zapytań ze strony Firmy co do autentyczności, poprawności uprawnień lub tożsamości osoby dostarczającej lub rzekomo zapewniającej takie zamówienie.

7.7 Jeśli Klient zażąda anulowania dowolnego zamówienia, Firma może anulować takie zamówienia tylko wtedy, gdy nie podjęło już działań w związku z takim zamówieniem lub jeżeli Firma nie uzgodniła inaczej.

7.8 Firma ma prawo, ale nie obowiązek, ustalać limity i / lub określone parametry w odniesieniu do rachunku klienta i zleceń handlowych, według własnego uznania. Takie limity i / lub parametry mogą być zmieniane, podwyższane, zmniejszane, usuwane lub dodawane przez Spółkę i mogą obejmować między innymi i bez ograniczeń (i) limity przekraczające maksymalną wielkość zlecenia handlowego i liczbę zleceń .; (ii) limity ponad ekspozycją na pojedynczą transakcję lub całkowitą ekspozycję klienta; (iii) ograniczenie dźwigni finansowej w różnych instrumentach finansowych i więcej.

7.9 Firma ma prawo, według własnego uznania, anulować lub skorygować każdą transakcję, która została przeprowadzona w związku z błędem, nieprawidłowym działaniem systemu, naruszeniem Umowy przez Klienta itp. Dokumentacja firmy będzie stanowić decydujący dowód prawidłowości kursy walut w stosunku do rachunków klienta.

7.10 Korzyści - Firma może od czasu do czasu udzielać korzyści lub różnych dotacji na rachunek handlowy. Takie świadczenia mogą być oferowane przez ograniczony czas i / lub dostawy, a Firma będzie uprawniona do zmiany, zamrożenia, anulowania itp. Warunków świadczenia od czasu do czasu i według własnego uznania.

7.11 Firma będzie uprawniona, ale nie zobowiązana do wysyłania swoich Klientów, zarówno wszystkich swoich Klientów, jak i części powiadomień i aktualizacji dotyczących warunków obrotu aktywami bazowymi, takich jak daty wygaśnięcia kontraktów CFD i inne. Klient nie będzie miał roszczeń wobec Spółki z powodu nie wysyłania takich powiadomień lub aktualizacji lub dotyczących nieprawidłowości informacji w takim zawiadomieniu. Ostatecznym obowiązkiem Klienta jest zapoznanie się z warunkami handlowymi aktywami, którymi handluje."

8. Rodzaje zamówień

8.1 Kup - Zlecenie zakupu instrumentu po cenie dostępnej do obrotu na Platformie transakcyjnej podanej przez Spółkę w momencie składania zamówienia.

8.2 Sprzedaż - Zlecenie sprzedaży instrumentu po cenie dostępnej do obrotu na Platformie transakcyjnej dostarczonej przez Spółkę w momencie składania zamówienia.

8.3 Zlecenie z limitem - zlecenie kupna lub sprzedaży ograniczone do określonej ceny. Każde zamówienie z limitem ma określony limit ceny ustalony przez klienta (z zastrzeżeniem zgody firmy). Zlecenie z limitem zostanie uruchomione, jeśli cena oferty firmy (w przypadku zlecenia sprzedaży) jest taka sama lub wyższa niż cena limitu ustalona przez klienta lub jeżeli cena sprzedaży (w przypadku zlecenia zakupu) jest taka sama lub niższa niż cena Limit ustalona przez Klienta. Gdy cena handlowa oferowana przez Spółkę osiągnie cenę określoną w zleceniu z limitem, zlecenie z limitem zostanie uruchomione, a Spółka będzie dążyć do realizacji zlecenia po tej cenie. Jeśli Firma nie może wykonać zamówienia (ze względu na zmiany ceny podczas realizacji zamówienia), zamówienie z limitem zaczeka ponownie na ustaloną cenę Klienta i zostanie ponownie uruchomione.

8.4 Zlecenie Stop Loss - jest zleceniem służącym do zamknięcia transakcji po cenie ustalonej z góry przez Klienta, której celem jest ograniczenie straty Klienta do z góry określonej i znanej kwoty. Spółka nie zobowiązuje się do zamknięcia transakcji po cenie ustalonej przez klienta ze względu na zmieniające się warunki rynkowe.

8.5 Zlecenie Take Profit - jest zleceniem zamknięcia transakcji po z góry określonej cenie ustalonej przez klienta, którego celem jest zamknięcie transakcji po osiągnięciu określonego zysku. Gdy cena handlowa oferowana przez Spółkę osiągnie cenę docelową zlecenia limitowego, zlecenie limitowe zostanie uruchomione, a Spółka podejmie próbę wykonania zlecenia po tej cenie. W przypadku, gdy Firma nie może wykonać zlecenia (z powodu zmian cen handlowych podczas realizacji zamówienia), zlecenie z limitem będzie ponownie czekać na cenę ustaloną przez Klienta, a następnie wykonane.

8.6 Kup zlecenie kupna - przyszłe zlecenie kupna zakupu instrumentu po cenie ustalonej przez klienta, która jest wyższa niż cena, w której instrument jest przedmiotem obrotu w momencie przesłania zlecenia. Zakup zostanie zrealizowany, gdy cena instrumentu będącego przedmiotem obrotu na platformie osiągnie cenę ustaloną przez klienta i jeżeli zamówienie nie może zostać wykonane po cenie ustalonej przez klienta (ze względu na zmienność ceny instrumentu) niż zamówienie zostanie zrealizowany po cenie dostępnej na platformie transakcyjnej, która jest najbliższa cenie ustalonej przez klienta iw której zlecenie ma zastosowanie.

8.7 Zlecenie Sell Stop - przyszłe zlecenie Sell dotyczące sprzedaży instrumentu po cenie ustalonej przez klienta, która jest niższa niż cena, w której instrument jest przedmiotem obrotu w momencie przesłania zlecenia. Sprzedaż zostanie zrealizowana, gdy cena instrumentu będącego przedmiotem obrotu na platformie osiągnie cenę ustaloną przez klienta i jeżeli zamówienie nie może zostać wykonane po cenie ustalonej przez klienta (ze względu na zmienność ceny instrumentu) niż zamówienie zostanie zrealizowany po cenie dostępnej na platformie transakcyjnej, która jest najbliższa cenie ustalonej przez klienta iw której zlecenie ma zastosowanie.

8.8 Spółka nie gwarantuje między innymi: (a) otwarcia transakcji po cenie określonej przez zlecenie stop (b) wykonanie zleceń opartych na transakcjach zabezpieczonych (dwa zlecenia stop w przeciwnych kierunkach w tej samej walucie lub podobnie skorelowanych walutach ) c) realizacja transakcji podczas poślizgnięcia lub skoków na rynkach lub w przypadku przerwania lub całkowitego obrotu na rynku d) w instrumentach, które nie mają 24-godzinnego obrotu, takich jak CFD na indeksy, towary takie jak ropa naftowa i inne waluty oraz instrumenty, podczas świąt, weekendów, ogłoszeń, wydarzeń specjalnych i / lub kryzysów gospodarczych i innych.

8.9 Rolowania lub swapy - Transakcje klienta są automatycznie przenoszone („rolowane”) na następny dzień roboczy, bez potrzeby interwencji klienta. Takie rolowania są czasami uwzględniane w różnicach odsetkowych w walutach jednodniowych, które wpływają na rachunek handlowy. W przypadku, gdy Klient ma otwartą pozycję w środę o 24:00, Klient zostanie obciążony prowizją Swap przez trzy dni.

8.10 Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego - środki z depozytu zabezpieczającego to kwoty, które Klient wpłaca jako gwarancję utrzymania pozycji. Kiedy klient otwiera pozycję, której rozmiar jest większy niż kwota pieniędzy zdeponowana przez klienta, oznacza to, że klient korzysta z dźwigni finansowej. Klient wyraża zgodę na zdeponowanie w Spółce, na żądanie, dodatkowych funduszy wymaganych jako gwarancje, w celu zabezpieczenia strat w sposób otwarty lub przewidywalny. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, Spółka może zamknąć pozycję (pozycje) klienta po takich cenach i terminach, które mogą być mniej korzystne dla Klienta, a Firma nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z powyższego.

8.11 Obecnie, z zastrzeżeniem zmian w przyszłości zgodnie z decyzją Spółki, Firma ma prawo zamknąć niektóre lub wszystkie otwarte pozycje Klienta i / lub ograniczyć zdolność Klienta do otwierania dodatkowych pozycji, w przypadku gdy depozyt zabezpieczający na rachunku klienta stanowi 50% lub mniej wartości otwartych pozycji klienta; Nie należy zakładać, że Spółka zawsze to zrobi.

9.Użycie danych i ochrona prywatności

9.1 Podane przez Ciebie dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu otwarcia konta u nas i nie mogą być wykorzystywane w żadnym innym celu. Twoje dane osobowe są chronione przez przepisy i regulacje Unii Europejskiej.

Dane, które nam udostępniasz, przetwarzane są za pośrednictwem bezpiecznego połączenia. Wdrażamy środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych, w tym środki fizyczne, elektroniczne i proceduralne.

Możesz skontaktować się z nami, aby pomóc Ci zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe w dowolnym momencie.

Możesz usunąć dane, które nam udostępniasz, a także dane użytkowników z konta. Możesz także usunąć swoje konto w dowolnym momencie. Możesz przesłać nam prośbę o usunięcie danych, które zobowiązujemy się przetwarzać w rozsądnym czasie.

9.2 Ze względu na charakter usług Spółki i relacje z klientami Spółki, Spółka będzie przechowywać pewne informacje dotyczące Klienta w bazach danych Spółki. Wszystkie gromadzone dane, niezależnie od tego, czy są przechowywane w formie fizycznej, czy komputerowej, będą chronione przez Firmę w takiej kolejności, która pozwoli zachować prywatność Klienta, a dostęp do informacji będzie ograniczony zgodnie z potrzebą świadczenia usług na rzecz Klienta i Spółki operacja.

9.3 Firma może wykorzystywać i / lub ujawniać informacje o kliencie (a) do użytku wewnętrznego, w tym z podmiotami powiązanymi i / lub dostawcami usług, którzy są zobowiązani do świadczenia usług na rzecz klienta i którzy są zobowiązani do zachowania poufności; (b) zgodnie z prawem lub wymogami; (c) W celu ochrony przed lub w celu zapobiegania faktycznym lub potencjalnym oszustwom lub nieautoryzowanym transakcjom lub nieautoryzowanemu zachowaniu (d) W celu skomputeryzowanego nadzoru nad korzystaniem z Usług przez Klienta, przeglądu i / lub audytu i / lub rozwoju i / lub utrzymania jakość usług; (e) w celu ochrony praw Spółki lub obowiązku przestrzegania dowolnego obowiązującego prawa.

9.4 Klient niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie przez firmę danych użytkownika w celu aktualizacji i / lub informacji i / lub informacji promocyjnych lub marketingowych, w tym za pośrednictwem adresu e-mail klienta. Anulowanie tej zgody odbywa się poprzez pisemne powiadomienie Spółki i będzie miało zastosowanie do nowych publikacji, które nie zostały wysłane.

9.5 Klient wyraża zgodę na nagrywanie rozmów i korespondencji między Firmą a Klientem.

9.6 Firma może wypłacać lub otrzymywać prowizje od partnerów biznesowych.

9.7 Platforma handlowa firmy, strona internetowa lub inne usługi mogą wykorzystywać pliki „cookie”.

10. Ujawnienie ryzyka: wiedza finansowa klienta

10.1 Firma i żadna osoba w jej imieniu nie doradzają Klientom w zakresie opłacalności jakichkolwiek działań komercyjnych lub zaniechania działań oraz w zakresie konsekwencji podatkowych, ani nie zarządzają inwestycjami dla Klientów. Klient gwarantuje, że jest on jedyną osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie niezależnej oceny i badania ryzyka każdej Transakcji. Klient musi mieć wcześniejszą wiedzę na temat rynku Forex i innych.

Handluj instrumentami finansowymi i rozważ ich działania oraz związane z nimi ryzyko przed podjęciem jakichkolwiek działań na platformie transakcyjnej. Klient przyjmuje do wiadomości, że przeczytał i zrozumiał załączone Ujawnienie Ryzyka, które jest nieodłączną częścią niniejszej Umowy.

10.2 Firma może przekazywać swoim klientom lub publikować obiektywne informacje rynkowe dotyczące konkretnego instrumentu bazowego, a także aktualizować klienta publikacją i analizą akredytowanych stron trzecich, a także informacje ogólne, takie jak analiza techniczna lub znane techniki handlowe. Czyniąc to, Spółka nie zobowiązuje się ani nie zobowiązuje się do dokładności lub kompletności informacji ani konsekwencji biznesowych lub podatkowych konkretnej transakcji. Podanie informacji ma charakter uboczny w relacjach Klienta ze Spółką i jest udzielane wyłącznie po to, aby Klient mógł podejmować własne decyzje inwestycyjne.

10.3 Firma nie ma obowiązku oceny przydatności jakiejkolwiek Transakcji dla Klienta ani oceny, czy Klient posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. Wszelkie ryzyka związane z powyższym są na wyłączną odpowiedzialność Klienta.

10.4 Przydziały podatków od handlowców: Wszelkie podatki nakładane na klienta i / lub wynikające z działalności komercyjnej klienta będą podlegać całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności klienta. Klient musi osobiście poinformować i uregulować wszelkie zobowiązania podatkowe, do których jest zobowiązany. Firma służy jedynie jako mediator i nie pobiera ani nie pobiera podatków od klienta. Firma zastrzega sobie prawo, jeśli zleci to oficjalny podmiot, do odliczenia podatków od klienta i dostarczenia ich do odpowiedniego organu podatkowego.

11. Salda kont

11.1 Salda kont i wyciągi są wyświetlane w ramach platformy transakcyjnej. Klient może w dowolnym momencie przejrzeć otwarte transakcje i stan środków z Depozytu zabezpieczającego, uzyskując dostęp do Rachunku transakcyjnego na Platformie transakcyjnej Spółki i przeglądać raporty utworzone przez Spółkę. Firma nie wysyła drukowanych raportów do klienta.

11.2 Raporty aktywności na koncie - klient powinien regularnie śledzić swoje konto handlowe. Klient powinien niezwłocznie zgłosić Spółce wszelkie rozbieżności i zwrócić jej uwagę. Wszystkie certyfikaty handlowe i raporty miesięczne będą uważane za prawdziwe i możliwe do zaakceptowania przez Klienta, jeśli reklamacja nie zostanie rozpatrzona po ich otrzymaniu.

Free margin - Credit